1 Chronicles 26:9
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
וְלִמְשֶֽׁלֶמְיָ֗הוּ בָּנִ֧ים וְאַחִ֛ים בְּנֵי־חָ֖יִל שְׁמֹונָ֥ה עָשָֽׂר׃ ס

WLC (Consonants Only)
ולמשלמיהו בנים ואחים בני־חיל שמונה עשר׃ ס
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
4920 וְלִמְשֶֽׁלֶמְיָ֗הוּ
wə-lim-še-lem-yā-hū,
And MeshelemiahConj-w, Prep-l | N-proper-ms
1121 בָּנִ֧ים
bā-nîm
had sonsN-mp
251 וְאַחִ֛ים
wə-’a-ḥîm
and brothersConj-w | N-mp
1121 בְּנֵי־
bə-nê-
menN-mpc
2428 חָ֖יִל
ḥā-yil
ableN-ms
8083 שְׁמוֹנָ֥ה
šə-mō-w-nāh
eightNumber-ms
6240 עָשָֽׂר׃
‘ā-śār.
[and] tenNumber-ms
  ס
s
-Punctuation Punc

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


1 Chronicles 26:8
Top of Page
Top of Page