1 Kings 13:34
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
וַיְהִי֙ בַּדָּבָ֣ר הַזֶּ֔ה לְחַטַּ֖את בֵּ֣ית יָרָבְעָ֑ם וּלְהַכְחִיד֙ וּלְהַשְׁמִ֔יד מֵעַ֖ל פְּנֵ֥י הָאֲדָמָֽה׃ פ

WLC (Consonants Only)
ויהי בדבר הזה לחטאת בית ירבעם ולהכחיד ולהשמיד מעל פני האדמה׃ פ
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1961 וַיְהִי֙
way-hî
And wasConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
1697 בַּדָּבָ֣ר
bad-dā-ḇār
thingPrep-b, Art | N-ms
2088 הַזֶּ֔ה
haz-zeh,
thisArt | Pro-ms
2403 לְחַטַּ֖את
lə-ḥaṭ-ṭaṯ
the sinPrep-l | N-fsc
1004 בֵּ֣ית
bêṯ
of the houseN-msc
3379 יָרָבְעָ֑ם
yā-rā-ḇə-‘ām;
of JeroboamN-proper-ms
3582 וּלְהַכְחִיד֙
ū-lə-haḵ-ḥîḏ
so as to exterminateConj-w, Prep-l | V-Hifil-Inf
8045 וּלְהַשְׁמִ֔יד
ū-lə-haš-mîḏ,
and destroy [it]Conj-w, Prep-l | V-Hifil-Inf
5921 מֵעַ֖ל
mê-‘al
fromPrep-m
6440 פְּנֵ֥י
pə-nê
the faceN-cpc
127 הָאֲדָמָֽה׃
hā-’ă-ḏā-māh.
of the earthArt | N-fs
  פ
-Punctuation Punc

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


1 Kings 13:33
Top of Page
Top of Page