Isaiah 3:12
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
עַמִּי֙ נֹגְשָׂ֣יו מְעֹולֵ֔ל וְנָשִׁ֖ים מָ֣שְׁלוּ בֹ֑ו עַמִּי֙ מְאַשְּׁרֶ֣יךָ מַתְעִ֔ים וְדֶ֥רֶךְ אֹֽרְחֹתֶ֖יךָ בִּלֵּֽעוּ׃ ס

WLC (Consonants Only)
עמי נגשיו מעולל ונשים משלו בו עמי מאשריך מתעים ודרך ארחתיך בלעו׃ ס
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5971 עַמִּי֙
‘am-mî
[As for] My peopleN-msc | 1cs
5065 נֹגְשָׂ֣יו
nō-ḡə-śāw
their oppressorsV-Qal-Prtcpl-mpc | 3ms
5768 מְעוֹלֵ֔ל
mə-‘ō-w-lêl,
children [are]V-Piel-Prtcpl-ms
802 וְנָשִׁ֖ים
wə-nā-šîm
and womenConj-w | N-fp
4910 מָ֣שְׁלוּ
mā-šə-lū
ruleV-Qal-Perf-3cp
  ב֑וֹ
ḇōw;
over themPrep | 3ms
5971 עַמִּי֙
‘am-mî
My peopleN-msc | 1cs
833 מְאַשְּׁרֶ֣יךָ
mə-’aš-šə-re-ḵā
Those who lead youV-Piel-Prtcpl-mpc | 2ms
8582 מַתְעִ֔ים
maṯ-‘îm,
cause [you] to errV-Hifil-Prtcpl-mp
1870 וְדֶ֥רֶךְ
wə-ḏe-reḵ
and the wayConj-w | N-csc
734 אֹֽרְחֹתֶ֖יךָ
’ō-rə-ḥō-ṯe-ḵā
of your pathsN-cpc | 2ms
1104 בִּלֵּֽעוּ׃
bil-lê-‘ū.
destroyV-Piel-Perf-3cp
  ס
s
-Punctuation Punc

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Isaiah 3:11
Top of Page
Top of Page