Isaiah 3:16
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֣אמֶר יְהוָ֗ה יַ֚עַן כִּ֤י גָֽבְהוּ֙ בְּנֹ֣ות צִיֹּ֔ון וַתֵּלַ֙כְנָה֙ [נְטוֹּות כ] (נְטוּיֹ֣ות ק) גָּרֹ֔ון וּֽמְשַׂקְּרֹ֖ות עֵינָ֑יִם הָלֹ֤וךְ וְטָפֹף֙ תֵּלַ֔כְנָה וּבְרַגְלֵיהֶ֖ם תְּעַכַּֽסְנָה׃

WLC (Consonants Only)
ויאמר יהוה יען כי גבהו בנות ציון ותלכנה [נטוות כ] (נטויות ק) גרון ומשקרות עינים הלוך וטפף תלכנה וברגליהם תעכסנה׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
559 וַיֹּ֣אמֶר
way-yō-mer
Moreover saysConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
3069 יְהוָ֗ה
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
3282 יַ֚עַן
ya-‘an
becauseAdv
3588 כִּ֤י
thatConj
1361 גָֽבְהוּ֙
ḡā-ḇə-hū
are haughtyV-Qal-Perf-3cp
1323 בְּנ֣וֹת
bə-nō-wṯ
the daughtersN-fpc
6726 צִיּ֔וֹן
ṣî-yō-wn,
of ZionN-proper-fs
1980 וַתֵּלַ֙כְנָה֙
wat-tê-laḵ-nāh
and walkConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3fp
  [נטוות]
[nə-ṭw-wō-wṯ
-Verb - Qal - QalPassParticiple - feminine plural V-Qal-QalPassPrtcpl-fp
 
ḵ]
 
5186 (נְטוּי֣וֹת)
(nə-ṭū-yō-wṯ
with outstretchedV-Qal-QalPassPrtcpl-fp
 
q)
 
1627 גָּר֔וֹן
gā-rō-wn,
necksN-ms
8265 וּֽמְשַׂקְּר֖וֹת
ū-mə-śaq-qə-rō-wṯ
and wantonConj-w | V-Piel-Prtcpl-fp
5869 עֵינָ֑יִם
‘ê-nā-yim;
eyesN-cd
1980 הָל֤וֹךְ
hā-lō-wḵ
WalkingV-Qal-InfAbs
2952 וְטָפֹף֙
wə-ṭā-p̄ōp̄
and mincingConj-w | V-Qal-InfAbs
1980 תֵּלַ֔כְנָה
tê-laḵ-nāh,
[as] they goV-Qal-Imperf-3fp
7272 וּבְרַגְלֵיהֶ֖ם
ū-ḇə-raḡ-lê-hem
and with their feetConj-w, Prep-b | N-fdc | 3mp
5913 תְּעַכַּֽסְנָה׃
tə-‘ak-kas-nāh.
Making a jinglingV-Piel-Imperf-3fp

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Isaiah 3:15
Top of Page
Top of Page