Isaiah 5:18
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
הֹ֛וי מֹשְׁכֵ֥י הֶֽעָוֹ֖ן בְּחַבְלֵ֣י הַשָּׁ֑וְא וְכַעֲבֹ֥ות הָעֲגָלָ֖ה חַטָּאָֽה׃

WLC (Consonants Only)
הוי משכי העון בחבלי השוא וכעבות העגלה חטאה׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1945 ה֛וֹי
hō-w
WoeInterjection
4900 מֹשְׁכֵ֥י
mō-šə-ḵê
to those who drawV-Qal-Prtcpl-mpc
5771 הֶֽעָוֺ֖ן
he-‘ā-wōn
iniquityArt | N-cs
2256 בְּחַבְלֵ֣י
bə-ḥaḇ-lê
with cordsPrep-b | N-mpc
7723 הַשָּׁ֑וְא
haš-šāw;
of vanityArt | N-ms
5688 וְכַעֲב֥וֹת
wə-ḵa-‘ă-ḇō-wṯ
and as if with a ropeConj-w, Prep-k | N-csc
5699 הָעֲגָלָ֖ה
hā-‘ă-ḡā-lāh
cartArt | N-fs
2403 חַטָּאָֽה׃
ḥaṭ-ṭā-’āh.
sinN-fs

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Isaiah 5:17
Top of Page
Top of Page