Isaiah 57:16
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
כִּ֣י לֹ֤א לְעֹולָם֙ אָרִ֔יב וְלֹ֥א לָנֶ֖צַח אֶקְּצֹ֑וף כִּי־ר֙וּחַ֙ מִלְּפָנַ֣י יַֽעֲטֹ֔וף וּנְשָׁמֹ֖ות אֲנִ֥י עָשִֽׂיתִי׃

WLC (Consonants Only)
כי לא לעולם אריב ולא לנצח אקצוף כי־רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3588 כִּ֣י
ForConj
3808 לֹ֤א
notAdv-NegPrt
5769 לְעוֹלָם֙
lə-‘ō-w-lām
foreverPrep-l | N-ms
7378 אָרִ֔יב
’ā-rîḇ,
I will contendV-Qal-Imperf-1cs
3808 וְלֹ֥א
wə-lō
norConj-w | Adv-NegPrt
5331 לָנֶ֖צַח
lā-ne-ṣaḥ
alwaysPrep-l | N-ms
7107 אֶקְּצ֑וֹף
’eq-qə-ṣō-wp̄;
will I be angryV-Qal-Imperf-1cs
3588 כִּי־
kî-
forConj
7307 ר֙וּחַ֙
rū-aḥ
the spiritN-cs
6440 מִלְּפָנַ֣י
mil-lə-p̄ā-nay
before MePrep-m, Prep-l | N-mpc | 1cs
5848 יַֽעֲט֔וֹף
ya-‘ă-ṭō-wp̄,
would failV-Qal-Imperf-3ms
5397 וּנְשָׁמ֖וֹת
ū-nə-šā-mō-wṯ
and the soulsConj-w | N-fp
589 אֲנִ֥י
’ă-nî
[which] IPro-1cs
6213 עָשִֽׂיתִי׃
‘ā-śî-ṯî.
have madeV-Qal-Perf-1cs

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Isaiah 57:15
Top of Page
Top of Page