Jeremiah 10:20
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
אָהֳלִ֣י שֻׁדָּ֔ד וְכָל־מֵיתָרַ֖י נִתָּ֑קוּ בָּנַ֤י יְצָאֻ֙נִי֙ וְאֵינָ֔ם אֵין־נֹטֶ֥ה עֹוד֙ אָהֳלִ֔י וּמֵקִ֖ים יְרִיעֹותָֽי׃

WLC (Consonants Only)
אהלי שדד וכל־מיתרי נתקו בני יצאני ואינם אין־נטה עוד אהלי ומקים יריעותי׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
168 אָהֳלִ֣י
’ā-ho-lî
My tentN-msc | 1cs
7703 שֻׁדָּ֔ד
šud-dāḏ,
is plunderedV-Pual-Perf-3ms
3605 וְכָל־
wə-ḵāl
and allConj-w | N-msc
4340 מֵיתָרַ֖י
mê-ṯā-ray
my cordsN-mpc | 1cs
5423 נִתָּ֑קוּ
nit-tā-qū;
are brokenV-Nifal-Perf-3cp
1121 בָּנַ֤י
bā-nay
My childrenN-mpc | 1cs
3318 יְצָאֻ֙נִי֙
yə-ṣā-’u-nî
have gone from meV-Qal-Perf-3cp | 1cs
369 וְאֵינָ֔ם
wə-’ê-nām,
and they [are] no [more]Conj-w | Adv | 3mp
369 אֵין־
’ên-
[There is] no oneAdv
5186 נֹטֶ֥ה
nō-ṭeh
to pitchV-Qal-Prtcpl-ms
5750 עוֹד֙
‘ō-wḏ
anymoreAdv
168 אָהֳלִ֔י
’ā-ho-lî,
my tentN-msc | 1cs
6965 וּמֵקִ֖ים
ū-mê-qîm
Or set upConj-w | V-Hifil-Prtcpl-ms
3407 יְרִיעוֹתָֽי׃
yə-rî-‘ō-w-ṯāy.
my curtainsN-fpc | 1cs

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Jeremiah 10:19
Top of Page
Top of Page