Jeremiah 10:4
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
בְּכֶ֥סֶף וּבְזָהָ֖ב יְיַפֵּ֑הוּ בְּמַסְמְרֹ֧ות וּבְמַקָּבֹ֛ות יְחַזְּק֖וּם וְלֹ֥וא יָפִֽיק׃

WLC (Consonants Only)
בכסף ובזהב ייפהו במסמרות ובמקבות יחזקום ולוא יפיק׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3701 בְּכֶ֥סֶף
bə-ḵe-sep̄
With silverPrep-b | N-ms
2091 וּבְזָהָ֖ב
ū-ḇə-zā-hāḇ
and goldConj-w, Prep-b | N-ms
3302 יְיַפֵּ֑הוּ
yə-yap-pê-hū;
they decorate itV-Piel-Imperf-3ms | 3ms
4548 בְּמַסְמְר֧וֹת
bə-mas-mə-rō-wṯ
with nailsPrep-b | N-mp
4717 וּבְמַקָּב֛וֹת
ū-ḇə-maq-qā-ḇō-wṯ
and hammersConj-w, Prep-b | N-fp
2388 יְחַזְּק֖וּם
yə-ḥaz-zə-qūm
they fasten itV-Piel-Imperf-3mp | 3mp
3808 וְל֥וֹא
wə-lō-w
so that notConj-w | Adv-NegPrt
6328 יָפִֽיק׃
yā-p̄îq.
it will toppleV-Hifil-Imperf-3ms

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Jeremiah 10:3
Top of Page
Top of Page