Jeremiah 15:18
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
לָ֣מָּה הָיָ֤ה כְאֵבִי֙ נֶ֔צַח וּמַכָּתִ֖י אֲנוּשָׁ֑ה֙ מֵֽאֲנָה֙ הֵֽרָפֵ֔א הָיֹ֨ו תִֽהְיֶ֥ה לִי֙ כְּמֹ֣ו אַכְזָ֔ב מַ֖יִם לֹ֥א נֶאֱמָֽנוּ׃ ס

WLC (Consonants Only)
למה היה כאבי נצח ומכתי אנושה מאנה הרפא היו תהיה לי כמו אכזב מים לא נאמנו׃ ס
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
4100 לָ֣מָּה
lām-māh
WhyInterrog
1961 הָיָ֤ה
hā-yāh
isV-Qal-Perf-3ms
3511 כְאֵבִי֙
ḵə-’ê-ḇî
my painN-msc | 1cs
5331 נֶ֔צַח
ne-ṣaḥ,
perpetualN-ms
4347 וּמַכָּתִ֖י
ū-mak-kā-ṯî
and my woundConj-w | N-fsc | 1cs
605 אֲנוּשָׁ֑ה֙
’ă-nū-šāh
incurableAdj-fs
3985 מֵֽאֲנָה֙
mê-’ă-nāh
[Which] refusesV-Piel-Perf-3fs
7495 הֵֽרָפֵ֔א
hê-rā-p̄ê,
to be healedV-Nifal-Inf
1961 הָי֨וֹ
hā-yōw
surelyV-Qal-InfAbs
1961 תִֽהְיֶ֥ה
ṯih-yeh
will You beV-Qal-Imperf-2ms
  לִי֙
to mePrep | 1cs
3644 כְּמ֣וֹ
kə-mōw
likePrep
391 אַכְזָ֔ב
’aḵ-zāḇ,
a lieN-ms
4325 מַ֖יִם
ma-yim
[As] watersN-mp
3808 לֹ֥א
notAdv-NegPrt
539 נֶאֱמָֽנוּ׃
ne-’ĕ-mā-nū.
[that] failV-Nifal-Perf-3cp
  ס
s
-Punctuation Punc

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Jeremiah 15:17
Top of Page
Top of Page