Job 31:1
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
בְּ֭רִית כָּרַ֣תִּי לְעֵינָ֑י וּמָ֥ה אֶ֝תְבֹּונֵ֗ן עַל־בְּתוּלָֽה׃

WLC (Consonants Only)
ברית כרתי לעיני ומה אתבונן על־בתולה׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1285 בְּ֭רִית
bə-rîṯ
A covenantN-fs
3772 כָּרַ֣תִּי
kā-rat-tî
I have madeV-Qal-Perf-1cs
5869 לְעֵינָ֑י
lə-‘ê-nāy;
with my eyesPrep-l | N-cdc | 1cs
4100 וּמָ֥ה
ū-māh
then whyConj-w | Interrog
995 אֶ֝תְבּוֹנֵ֗ן
’eṯ-bō-w-nên,
should I lookV-Hitpael-Imperf-1cs
5921 עַל־
‘al-
uponPrep
1330 בְּתוּלָֽה׃
bə-ṯū-lāh.
a young womanN-fs

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Job 30:31
Top of Page
Top of Page