Joshua 3:10
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֣אמֶר יְהֹושֻׁ֔עַ בְּזֹאת֙ תֵּֽדְע֔וּן כִּ֛י אֵ֥ל חַ֖י בְּקִרְבְּכֶ֑ם וְהֹורֵ֣שׁ יֹורִ֣ישׁ מִ֠פְּנֵיכֶם אֶת־הַכְּנַעֲנִ֨י וְאֶת־הַחִתִּ֜י וְאֶת־הַחִוִּ֗י וְאֶת־הַפְּרִזִּי֙ וְאֶת־הַגִּרְגָּשִׁ֔י וְהָאֱמֹרִ֖י וְהַיְבוּסִֽי׃

WLC (Consonants Only)
ויאמר יהושע בזאת תדעון כי אל חי בקרבכם והורש יוריש מפניכם את־הכנעני ואת־החתי ואת־החוי ואת־הפרזי ואת־הגרגשי והאמרי והיבוסי׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
559 וַיֹּ֣אמֶר
way-yō-mer
And saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
3091 יְהוֹשֻׁ֔עַ
yə-hō-wō-šu-a‘,
JoshuaN-proper-ms
2063 בְּזֹאת֙
bə-zōṯ
by thisPrep-b | Pro-fs
3045 תֵּֽדְע֔וּן
tê-ḏə-‘ūn,
you shall knowV-Qal-Imperf-2mp | Pn
3588 כִּ֛י
thatConj
410 אֵ֥ל
’êl
the God [is]N-ms
2416 חַ֖י
ḥay
livingAdj-ms
7130 בְּקִרְבְּכֶ֑ם
bə-qir-bə-ḵem;
among youPrep-b | N-msc | 2mp
3423 וְהוֹרֵ֣שׁ
wə-hō-w-rêš
and without failConj-w | V-Hifil-InfAbs
3423 יוֹרִ֣ישׁ
yō-w-rîš
[that] He will drive outV-Hifil-Imperf-3ms
6440 מִ֠פְּנֵיכֶם
mip-pə-nê-ḵem
from before youPrep-m | N-mpc | 2mp
853 אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
3669 הַכְּנַעֲנִ֨י
hak-kə-na-‘ă-nî
the CanaaniteArt | N-proper-ms
853 וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
2850 הַחִתִּ֜י
ha-ḥit-tî
the HittiteArt | N-proper-ms
853 וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
2340 הַחִוִּ֗י
ha-ḥiw-wî,
the HiviteArt | N-proper-ms
853 וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
6522 הַפְּרִזִּי֙
hap-pə-riz-zî
the PerizziteArt | N-proper-ms
853 וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
1622 הַגִּרְגָּשִׁ֔י
hag-gir-gā-šî,
the GirgashiteArt | N-proper-ms
567 וְהָאֱמֹרִ֖י
wə-hā-’ĕ-mō-rî
and the AmoriteConj-w, Art | N-proper-ms
2983 וְהַיְבוּסִֽי׃
wə-hay-ḇū-sî.
and the JebusiteConj-w, Art | N-proper-ms

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Joshua 3:9
Top of Page
Top of Page