Proverbs 20:15
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
יֵ֣שׁ זָ֭הָב וְרָב־פְּנִינִ֑ים וּכְלִ֥י יְ֝קָ֗ר שִׂפְתֵי־דָֽעַת׃

WLC (Consonants Only)
יש זהב ורב־פנינים וכלי יקר שפתי־דעת׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3426 יֵ֣שׁ
yêš
There isAdv
2091 זָ֭הָב
zā-hāḇ
goldN-ms
7230 וְרָב־
wə-rāḇ-
and a multitudeConj-w | N-msc
6443 פְּנִינִ֑ים
pə-nî-nîm;
of rubiesN-fp
3627 וּכְלִ֥י
ū-ḵə-lî
but [are] a jewelConj-w | N-msc
3366 יְ֝קָ֗ר
yə-qār,
PreciousN-ms
8193 שִׂפְתֵי־
śip̄-ṯê-
the lipsN-fdc
1847 דָֽעַת׃
ḏā-‘aṯ.
of knowledgeN-fs

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Proverbs 20:14
Top of Page
Top of Page