Psalm 22:29
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
אָכְל֬וּ וַיִּֽשְׁתַּחֲוּ֨וּ ׀ כָּֽל־דִּשְׁנֵי־אֶ֗רֶץ לְפָנָ֣יו יִ֭כְרְעוּ כָּל־יֹורְדֵ֣י עָפָ֑ר וְ֝נַפְשֹׁ֗ו לֹ֣א חִיָּֽה׃

WLC (Consonants Only)
אכלו וישתחוו ׀ כל־דשני־ארץ לפניו יכרעו כל־יורדי עפר ונפשו לא חיה׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
398 אָכְל֬וּ
’ā-ḵə-lū
Shall eatV-Qal-Perf-3cp
7812 וַיִּֽשְׁתַּחֲוּ֨וּ ׀‪‬
way-yiš-ta-ḥăw-wū
and worshipConj-w | V-Hitpael-ConsecImperf-3mp
3605 כָּֽל־
kāl-
allN-msc
1879 דִּשְׁנֵי־
diš-nê-
the prosperousAdj-mpc
776 אֶ֗רֶץ
’e-reṣ,
of earthN-fs
6440 לְפָנָ֣יו
lə-p̄ā-nāw
before HimPrep-l | N-cpc | 3ms
3766 יִ֭כְרְעוּ
yiḵ-rə-‘ū
shall bowV-Qal-Imperf-3mp
3605 כָּל־
kāl-
allN-msc
3381 יוֹרְדֵ֣י
yō-wr-ḏê
those who go downV-Qal-Prtcpl-mpc
6083 עָפָ֑ר
‘ā-p̄ār;
to the dustN-ms
5315 וְ֝נַפְשׁ֗וֹ
wə-nap̄-šōw,
and Even himselfConj-w | N-fsc | 3ms
3808 לֹ֣א
cannotAdv-NegPrt
2421 חִיָּֽה׃
ḥî-yāh.
he who keep aliveV-Piel-Perf-3ms

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Psalm 22:28
Top of Page
Top of Page