Psalm 22:8
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
גֹּ֣ל אֶל־יְהוָ֣ה יְפַלְּטֵ֑הוּ יַ֝צִּילֵ֗הוּ כִּ֘י חָ֥פֵֽץ בֹּֽו׃

WLC (Consonants Only)
גל אל־יהוה יפלטהו יצילהו כי חפץ בו׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1556 גֹּ֣ל
gōl
He trustedV-Qal-Imp-ms
413 אֶל־
’el-
inPrep
3068 יְהוָ֣ה
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
6403 יְפַלְּטֵ֑הוּ
yə-p̄al-lə-ṭê-hū;
let Him rescue HimV-Piel-Imperf-3ms | 3ms
5337 יַ֝צִּילֵ֗הוּ
yaṣ-ṣî-lê-hū,
let Him deliver HimV-Hifil-Imperf-3ms | 3ms
3588 כִּ֘י
sinceConj
2654 חָ֥פֵֽץ
ḥā-p̄êṣ
He delightsV-Qal-Perf-3ms
  בּֽוֹ׃
bōw.
in HimPrep | 3ms

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Psalm 22:7
Top of Page
Top of Page