Psalm 89:15
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
אַשְׁרֵ֣י הָ֭עָם יֹודְעֵ֣י תְרוּעָ֑ה יְ֝הוָ֗ה בְּֽאֹור־פָּנֶ֥יךָ יְהַלֵּכֽוּן׃

WLC (Consonants Only)
אשרי העם יודעי תרועה יהוה באור־פניך יהלכון׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
835 אַשְׁרֵ֣י
’aš-rê
Blessed [are]Interjection
5971 הָ֭עָם
hā-‘ām
the peopleArt | N-ms
3045 יוֹדְעֵ֣י
yō-wḏ-‘ê
who knowV-Qal-Prtcpl-mpc
8643 תְרוּעָ֑ה
ṯə-rū-‘āh;
the joyful soundN-fs
3068 יְ֝הוָ֗ה
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
216 בְּֽאוֹר־
bə-’ō-wr-
in the lightPrep-b | N-csc
6440 פָּנֶ֥יךָ
pā-ne-ḵā
of Your countenanceN-cpc | 2ms
1980 יְהַלֵּכֽוּן׃
yə-hal-lê-ḵūn.
They walkV-Piel-Imperf-3mp | Pn

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Psalm 89:14
Top of Page
Top of Page