Psalm 89:32
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
וּפָקַדְתִּ֣י בְשֵׁ֣בֶט פִּשְׁעָ֑ם וּבִנְגָעִ֥ים עֲוֹנָֽם׃

WLC (Consonants Only)
ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עונם׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6485 וּפָקַדְתִּ֣י
ū-p̄ā-qaḏ-tî
And I will punishConj-w | V-Qal-ConjPerf-1cs
7626 בְשֵׁ֣בֶט
ḇə-šê-ḇeṭ
with the rodPrep-b | N-msc
6588 פִּשְׁעָ֑ם
piš-‘ām;
their transgressionN-msc | 3mp
5061 וּבִנְגָעִ֥ים
ū-ḇin-ḡā-‘îm
and with stripesConj-w, Prep-b | N-mp
5771 עֲוֺנָֽם׃
‘ă-wō-nām.
their iniquityN-csc | 3mp

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Psalm 89:31
Top of Page
Top of Page