Song of Solomon 8
WLC Consonants Only

1מי יתנך כאח לי יונק שדי אמי אמצאך בחוץ אשקך גם לא־יבוזו לי׃

2אנהגך אביאך אל־בית אמי תלמדני אשקך מיין הרקח מעסיס רמני׃

3שמאלו תחת ראשי וימינו תחבקני׃

4השבעתי אתכם בנות ירושלם מה־תעירו ׀ ומה־תעררו את־האהבה עד שתחפץ׃ ס

5מי זאת עלה מן־המדבר מתרפקת על־דודה תחת התפוח עוררתיך מה חבלתך אמך שמה חבלה ילדתך׃

6שימני כחותם על־לבך כחותם על־זרועך כי־עזה כמות אהבה קשה כשאול קנאה רשפיה רשפי אש שלהבתיה׃

7מים רבים לא יוכלו לכבות את־האהבה ונהרות לא ישטפוה אם־יתן איש את־כל־הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו׃ ס

8אחות לנו קטנה ושדים אין לה מה־נעשה לאחתנו ביום שידבר־בה׃

9אם־חומה היא נבנה עליה טירת כסף ואם־דלת היא נצור עליה לוח ארז׃

10אני חומה ושדי כמגדלות אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום׃ פ

11כרם היה לשלמה בבעל המון נתן את־הכרם לנטרים איש יבא בפריו אלף כסף׃

12כרמי שלי לפני האלף לך שלמה ומאתים לנטרים את־פריו׃

13היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך השמיעיני׃

14ברח ׀ דודי ודמה־לך לצבי או לעפר האילים על הרי בשמים׃

WLC Consonants Only

Section Headings Courtesy Berean Study Bible

BibleApps.com

Song of Solomon 7
Top of Page
Top of Page