Psalm 37:19
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
לֹֽא־יֵ֭בֹשׁוּ בְּעֵ֣ת רָעָ֑ה וּבִימֵ֖י רְעָבֹ֣ון יִשְׂבָּֽעוּ׃

WLC (Consonants Only)
לא־יבשו בעת רעה ובימי רעבון ישבעו׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3808 לֹֽא־
lō-
NotAdv-NegPrt
954 יֵ֭בֹשׁוּ
yê-ḇō-šū
they shall be ashamedV-Qal-Imperf-3mp
6256 בְּעֵ֣ת
bə-‘êṯ
in the timePrep-b | N-csc
7451 רָעָ֑ה
rā-‘āh;
evilAdj-fs
3117 וּבִימֵ֖י
ū-ḇî-mê
and in the daysConj-w, Prep-b | N-mpc
7459 רְעָב֣וֹן
rə-‘ā-ḇō-wn
of famineN-ms
7646 יִשְׂבָּֽעוּ׃
yiś-bā-‘ū.
they shall be satisfiedV-Qal-Imperf-3mp

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Psalm 37:18
Top of Page
Top of Page